30 de gen. 2016

PASOS A REALIALIZAR POR LOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS CLÍNICAS FUNYYDENT / PASSOS A REALITZAR PELS AFECTATS PEL TANCAMENT DE LES CLÍNIQUES FUNNYDENT

PASOS A REALIZAR POR LOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS CLÍNICAS FUNNYDENT.

Se calcula que centares de personas podrían estar afectadas por el cierre repentino de la cadena Funnydent en Mataró. Los trabajadores y clientes que acudían el jueves a los centros se encontraban con la desagradable sorpresa de ver las puertas cerradas.

Muchos clientes habían solicitado un crédito para financiar el tratamiento y muchos otros habían ya pagado un tratamiento que se ha realizado a medias en algunos casos. Por otro lado muchos trabajadores tienen nominas pendientes de pago.

Los primeros pasos son importantes para la reclamación de los derechos de los perjudicados y serán la base sobre un posible juicio posterior, por lo que es importante estar bien asesorado y realizarlos con todas las garantías.

Pasos a realizar los afectados por el cierre de Funnydent:

 •  Recopilar toda la documentación (presupuestos, facturas, financiación, pagos realizados) tanto para la denuncia ante las autoridades de consumo como para un posible futuro juicio.
 •  Enviar una reclamación escrita y de forma fehaciente (burofax) a Funnydent exigiéndoles el cumplimiento de contrato advirtiendo que de no cumplirse se instará la resolución de contrato por incumplimiento.
 •  Los que tengan un crédito vinculado al tratamiento, deberán reclamar por escrito y de forma fehaciente a la entidad crediticia para solicitar la anulación del crédito por incumplimiento y resolución del contrato ( así lo permite la Ley del Crédito al Consumo)
 • Por el momento, se recomienda seguir pagando el crédito para evitar mayores costes pero deberá realizarse una negociación con la entidad para finalizar dichos pagos con garantías. (la financiera Fracciona ha emitido un comunicado en el que anuncia que acepta un aplazamiento temporal de los pagos).
 • Si se ha pagado todo por adelantado y no se ha realizado el tratamiento, hay que reclamar todo el dinero.
 •     Habrá que esperar a que la empresa se manifieste públicamente en el sentido de si va a responder económicamente a los clientes o directamente va a pasar a un concurso de acreedores.
 •   Interposición demanda judicial/denuncia / reclamación ante La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
 • Los trabajadores que tuvieran nóminas pendientes podrán presentar demanda por reclamación de cantidad y al mismo tiempo solicitar la extinción de la relación laboral si el impago o retraso fuera reiterado. La reclamación judicial es necesaria si no hay Administrador Concursal que asegure la deuda pendiente de cada trabajador, para finalmente reclamar al FOGASA. En estos casos los salarios no percibidos tienen cierto privilegio en el procedimiento concursal.

Empieza para los afectados un largo periplo de reclamaciones y juicios, en que los primeros pasos son esenciales. Un abogado será el mejor asesor en estos casos, asegurando que las primeras reclamaciones (escritos a Funnydent y a las entidades financieras) cumplen las exigencias legales y serán de apoyo en el juicio posterior siendo este el mejor garante de los derechos de los afectados.


PASSOS A REALITZAR PELS AFECTATS PEL TANCAMENT DE LES CLÍNIQUES FUNNYDENT.

Es calcula que centenars de persones podrien estar afectades pel tancament inesperat de la cadena Funnydent a Mataró. Els treballadors i clients que van anar dijous als centres es trobaven la desagradable sorpresa de veure les portes tancades.

Molts clients havien sol.licitat un crèdit per finançar el tractament i molts altres havien pagat un tractament que s´ha realitzat a mitges en alguns casos. Per altra banda, molts treballadors tenien nòmines pendents de pagament.

Els primers passos són importants per la reclamació dels drets dels perjudicats i seran la base sobre un possible judici posterior, pel que és important estar ben assessorat i realitzar-los amb totes les garanties.

Passos a realitzar pels afectats pel tancament de Funnydent:

 • Recopilar tota la documentació (pressupostos, factures, financiació, pagaments realitzats) tant per la denúncia davant les autoritats de consum com per a un possible futur judici.
 •  Enviar una reclamació escrita i de forma fefaent (burofax) a Funnydent exigint el compliment del contracte advertint que de no complir-se s´instarà la resolució del contracte per incompliment.
 •   Els qui tinguin un crèdit vinculat al tractament, hauran de reclamar per escrit i de forma fefaent a l´entitat creditora per sol.licitar l´anulació del crèdit per incompliment i resolució del contracte (així ho permet la Llei del Crèdit al Consum).
    De moment, es recomana seguir pagant el crèdit per evitar majors despeses però s´haurà de realitzar una negociació amb l´entitat per finalitzar els pagaments amb garanties (la financera Fracciona ha emés un comunicat en el que anuncia que accepta un aplaçament temporal dels pagaments).

 •  Si s´ha pagat tot per avançat i no s´ha realitzat el tractament, s´han de reclamar tots els diners.
 •  S´haurà d´esperar a que l´empresa  es manifesti públicament en el sentit de si respondrà econòmicament als clients o directament passarà a concurs d´acreedors.
 •  Interposició de demanda judicial/ denúncia/reclamació davant l´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor (OMIC)
 •  Els treballadors que tinguin nomines pendents podran presentar demanda per reclamació de quantitat i al mateix temps sol.licitar l´extinció de la relació laboral si l´impagament o retard fos reiterat. La reclamació judicial és necessària si no hi ha Administrador Concursal que asseguri el deute pendent de cada treballador, per finalment reclamar al FOGASA. En aquest casos els salaris no rebuts tenen cert privilegi en el procediment concursal.

Comença pels afectats un llarg periple de reclamacions i judicis en que els primers passos són essencials. Un advocat serà el millor assessor en aquests casos, assegurant que les primeres reclamacions (escrits a Funnydent i a les entitats financeres) compleixen les exigències legals i seran la base en el judici posterior essent el millor garant dels drets dels afectats.8 de gen. 2016

ES POT FACTURAR SENSE SER AUTÒNOM?A Espanya per a molts emprenedors que inicien una activitat, tenir que pagar mensualment els aproximadament 270,00 euros que representa donar-se d’alta al règim d’autònoms ( RETA ) amb la base de cotització mínima de 893,10 euros, és un inconvenient greu que moltes vegades comporta que o bé no s´ inici l’activitat o bé que es faci fora de la legalitat.

Altres països del nostre entorn europeu, fa temps que treballen en el tema i han aplicat solucions diferents segons el país del que estiguem parlant. Sense anar més lluny a França és possible pagar una quota en funció dels ingressos que s’obtenen fins arribar a un nivell d´ ingressos en el que ja passa a ser la quota establerta.

Normalment una persona que comença sol tenir uns ingressos mínims i sovint irregulars pel que fer front a aquesta quota pot arribar a ser un repte i inclús pot portar a sacrificar inversions que poden ser fonamentals per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

La qüestió que sorgeix d’aquesta situació és: Puc facturar els meus treballs sense donar-me d’alta com autònom?

Segons la legislació espanyola tots els treballadors que vulguin portar a terme els seus propis projectes haurien de cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. És obligatori i inclús hi ha empreses que el demanen de manera expressa a l’hora de contractar els professionals.

No obstant, no serà estrictament necessari donar-se d’alta com a tal quan l’activitat que vulguem desenvolupar no pugui ser considerada com el mitjà de vida de l’emprenedor i sempre que es compatibilitzi amb un altre activitat que si suposi ingressos suficients com a poder estar considerat el mitjà de vida del emprenedor. L’activitat que suposa ingressos suficients no pot ser el cobrament de la prestació d’atur.

El límit màxim d’ingressos que es poden obtenir amb aquesta activitat és l’equivalent al Salari Mínim Interprofessional anual, és a dir 9.172,80 euros al 2.016.

Hi ha un altre condicionant i és que la facturació no ha de ser regular si no que ha de ser quelcom ocasional. No es pot emetre cada mes una factura pel mateix import o pel mateix servei ja que en aquest cas estarem fora del supòsit en que l’administració permet aquesta excepció.

En resum, per a facturar sense donar-se d’alta com d’autònom s’ha de:
- No superar el límit d’ingressos que al 2.016 és de 9.172,80 euros.
-Tenir una altre activitat que sigui el principal mitjà d’obtenció d’ingressos.
- Que sigui quelcom esporàdic.

A part de l’explicat fins ara hi hauran un seguit d’obligacions fiscals que s’han d’acomplir amb l’Administració d’Hisenda i que són:
-Donar-se d’alta a hisenda amb el model 036 o 037.
-Emetre correctament les factures ( es a dir amb una numeració consecutiva, amb data, identificant al client i al proveïdor, desglossant del total la base i l’IVA ).
-Portar un registre de factures emeses i rebudes.
-Presentar les liquidacions trimestral d’IVA ( model 303 i model 349 si s’escau ) i el resum anual ( model 390 ).
-Fer les retencions que l’administració fixi en cada moment.

Esta clar que tot el que s’explica fins a aquest punt pot ser d’utilitat per a aquelles persones que inicien una activitat simultània a un altre feina i no és d’aplicació per a aquelles persones que inicien l´activitat des de zero i sense cap altre feina.

Caldrà esperar a com evolucioni el tema en els pròxims temps. És possible que en un període no massa llarg es puguin veure alternatives i solucions per als que parteixen de zero. Cada vegada la pressió dels col·lectius de treballadors autònoms és més forta i les autoritats són plenament conscients de que no deixa de ser una forma d´aflorar economia submergida i augmentar la recaptació.

Per a ampliar tota aquesta informació o qualsevol altre dubte que tingueu podeu consultar amb els nostres assessors especialitzats ( jurídic, fiscal o laboral ).


Antonio Mora Diaz
Economista (CEC –Col·legi d’Economistes de Catalunya núm. 11.252 )


28 d’oct. 2015

PAPER ZERO ALS JUTJATS

El proper 1 de gener de 2016 entra en vigor la reforma de la Llei d´Enjudiciament Civil, que obliga a que les comunicacions entre professionals dels òrgans judicials es realitzin exclusivament a través de mitjans informàtics.

Així, els advocats podran enviar escrits al Jutjat o recollir notificacions sense moure’s del seu despatx les 24 hores del dia, fet que suposarà un gran estalvi de temps i desplaçaments. Aquest intercanvi d´informació es realitzarà de forma segura a través de la plataforma LexNet que ha implantat el ministeri de Justícia a la qual els advocats han d´accedir amb un certificat digital. S´espera que sigui habitual en l´Administració de Justícia la recepció electrònica de les notificacions que fins ara es feia en paper.

A més, es podrà informar per SMS al telèfon mòbil de la persona interessada de que se li ha de practicar una notificació (com fa Hisenda amb el pagament de la Declaració de la Renda).

L´objectiu d´aquesta reforma és contribuir a la tant necessària modernització de la Justícia , agilitzant les gestions, reduint la burocràcia, estalviant costos i tot això amb l´utilització de mitjans telemàtics i electrònics.1 de jul. 2014

Una Sentència del Jutjat de Mataró obliga a Bankia a retornar els diners per la subscripció d´accions.


El Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró ha dictat una Sentencia en data 6 de juny que declara la nul·litat del contracte d’adquisició d´accions de Bankia i condemna a l´entitat bancària a restituir el preu abonat pel client, més els interessos legals i les costes del procediment.

La novetat d´aquesta Sentència és que fonamenta la nul·litat del contracte d´adquisició d´accions de Bankia en l´engany sobre la situació econòmica de l´entitat en el moment de començar a vendre les accions ( juny de 2011) ja que varen facilitar als compradors una informació irreal, exagerada i aparentment molt solvent quan el cert és que, al cap de poc temps (el 25 de maig de 2012), l´entitat es trobava en fallida tècnica i va haver de ser rescatada amb diner públic.

Tot i que la Sentència no és ferma, obra les portes a que totes aquelles persones que van adquirir accions de Bankia entre el mes de juny de 2011 i maig de 2012 puguin recuperar els seus diners.